Zarządzenie w sprawie duplikatów - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Zarządzenie w sprawie duplikatów

Dokumenty szkoły
Czarna,14 maja 2018r.
ZARZĄDZENIE NR 8/2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEJ
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów,
duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych
Na podstawie:
1) Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz. 783 ze zm);
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2014, poz. 893 ze zm.);
zarządzam co następuje:
§ 1
Wprowadzam procedurę wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych
PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH
Podstawa prawna:
1) Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015, poz. 783 ze zm);
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2014, poz. 893 ze zm.).
Procedura reguluje tryb wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów oraz duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych.
§1
Legitymacje szkolne
1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Wypełniana jest ona pismem komputerowym (drukowana na giloszach) lub ręcznym, zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem. Wydawana jest ona nieodpłatnie.
2. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnych latach szkolnych przez umieszczenie daty ważności i małej pieczęci urzędowej szkoły.
3. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję wydanych legitymacji szkolnych. Numer legitymacji szkolnej odpowiada kolejnemu numerowi ewidencyjnemu.
§2
Wymiana legitymacji szkolnej
1. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie. Nie pobiera się opłaty na sprostowanie
w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
2. W przypadku stwierdzenia błędu lub zmiany danych osobowych ucznia (imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie nowej legitymacji.
3. We wniosku należy podać przyczynę żądania wymiany legitymacji szkolnej.
4. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie, dokument potwierdzający fakt zmiany danych ucznia oraz zwrócić dotychczasową legitymację.
5. Za wymianę legitymacji nie pobiera się opłaty.
6. Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.
§ 3
Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
2. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury.
3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu- 9 zł.
Opłatę wnosi się na konto dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Czarnej.
Numer konta: 68 1240 6074 1111 0010 7751 5372
Tytuł przelewu: „duplikat legitymacji- imię i nazwisko ucznia, klasa”.
4. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
5. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej- do 7 dni roboczych.
6. Z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał legitymacji. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy do zwrócić do sekretariatu Szkoły Podstawowej
w Czarnej.
§ 4
Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej
1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
2. Wzór wniosku o wydanie duplikatu karty rowerowej stanowi załącznik nr 3 do procedury.
3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
4. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kod pocztowy).
5. Termin wykonania duplikatu karty rowerowej- do 7 dni roboczych.
6. Z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał karty rowerowej. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy do zwrócić do sekretariatu Szkoły Podstawowej
w Czarnej.
§ 5
Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa
z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
1) rodzaju świadectwa (ukończenie szkoły / promocyjne),
2) roku ukończenia szkoły / klasy.
2. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu - 26 zł za 1 szt.
Opłatę wnosi się na konto dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Czarnej.
Numer konta: 68 1240 6074 1111 0010 7751 5372
Tytuł przelewu: „duplikat świadectwa- imię i nazwisko ucznia”.
4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
5. Termin wykonania duplikatu świadectwa szkolnego - do 14 dni roboczych jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole. W przypadku, gdy dokumentacja szkolna uniemożliwia wystawienie duplikatu w ciągu 14 dni (brak wzornika świadectwa) zainteresowany informowany jest na piśmie przez sekretariat szkoły o terminie wystawienia duplikatu.
6. Jeśli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
7. W tym przypadku odtworzenie świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
8. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
9. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się wyraz „Duplikat”. Na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali”, wymienia się nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa. Jeśli podpisy są nieczytelne stwierdza się nieczytelność podpisów. Obok zamieszcza datę wydania duplikatu świadectwa i opatruje pieczęcią urzędową.
10. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub osobę upoważnioną na piśmie (po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem).
11. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
Załącznik nr 1 do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH
......................................................................                      ...............................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)                                (miejscowość i data)
......................................................
(adres zamieszkania)
......................................................
(telefon kontaktowy)
                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej
WNIOSEK O WYMIANĘ LEGITYMACJI SZKOLNEJ
Zwracam się z prośbą o wymianę legitymacji szkolnej dla mojego dziecka
..........................................................................................................................................
ucznia/uczennicy klasy ......................... ur. ....................................................................,
zamieszk. .........................................................................................................................,
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
nr pesel
w związku z ..................................................................................................................................
W załączeniu: ...............................................................................................................................
                                                                                 .................................................................
                                                                                 podpis rodzica / opiekuna prawnego
___________________________________________________________________________
adnotacje sekretariatu
Załączniki:
1 fotografia,                           numer nowej legitymacji ........................................................
zwrot zniszczonej legitymacji (dotyczy / nie dotyczy).
Załącznik nr 2 do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH
......................................................................                       ...............................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)                                (miejscowość i data)
......................................................
(adres zamieszkania)
......................................................
(telefon kontaktowy)
                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
Proszę o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego dziecka
.......................................................................................................................................... ucznia/uczennicy klasy ......................... ur. ....................................................................,
zamieszk. .........................................................................................................................,
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
nr pesel
Przyczyna utraty oryginału legitymacji/ duplikatu legitymacji:
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego1, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go Szkole Podstawowej w Czarnej.
                                                                      ................................................................
                                                                      (podpis rodzica/prawnego opiekuna)
___________________________________________________________________________
adnotacje sekretariatu
Załączniki:
dowód wpłaty w wysokości 9 zł na konto bankowe nr :
68 1240 6074 1111 0010 7751 5372
Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. Witosa 52 05-200 Wołomin
z dopiskiem  za wydanie duplikatu legitymacji
1 fotografia,                                      numer duplikatu legitymacji .............................................
zwrot zniszczonej legitymacji (dotyczy / nie dotyczy).
1 art. 272 KK –Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
Załącznik nr 3 do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH
......................................................................                       ...............................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)                                (miejscowość i data)
......................................................
(adres zamieszkania)
......................................................
(telefon kontaktowy)
                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ
Proszę o wydanie duplikatu karty rowerowej dla mojego dziecka
.......................................................................................................................................... ucznia/uczennicy klasy ......................... ur. ....................................................................,
zamieszk. .........................................................................................................................,
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
nr pesel
Przyczyna utraty oryginału karty rowerowej:
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego1, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go Szkole Podstawowej w Czarnej.
                                                                      ................................................................
                                                                      (podpis rodzica/prawnego opiekuna)
___________________________________________________________________________
adnotacje sekretariatu
Załączniki:
1 fotografia,               numer duplikatu karty rowerowej ........................................................
zwrot zniszczonej karty rowerowej (dotyczy / nie dotyczy).
1 art. 272 KK –Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
Załącznik nr 4 do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH
......................................................................                       ...............................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)                          (miejscowość i data)
......................................................
(adres zamieszkania)
......................................................
(telefon kontaktowy)
                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO
Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa .............................................................
                                                                                                       (ukończenia szkoły podstawowej, promocyjnego do klasy)
Przyczyna utraty oryginału świadectwa:
.......................................................................................................................................................
Ww. świadectwo zostało wystane dla ..........................................................................................
                                                                                                             (imię i nazwisko uczennicy/ucznia)
ur. ................................................................., w ..........................................................................
Do szkoły uczęszczałam/em w latach od ........................... do ...............................
Szkołę ukończyłam/em w roku szkolnym ....................... / .............................
Duplikat świadectwa:
odbiorę osobiście,
odbierze osoba upoważniona przeze mnie na piśmie,
                                                                                 ................................................................
                                                                                 (podpis rodzica/prawnego opiekuna)
___________________________________________________________________________
Załączniki:
dowód wpłaty dowód w wysokości 26 zł na konto bankowe nr :
68 1240 6074 1111 0010 7751 5372
Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. Witosa 52 05-200 Wołomin
z dopiskiem  za wydanie duplikatu świadectwa
duplikat świadectwa otrzymałam/em dnia ......................................, ...........................................                                                                                                                       (podpis)
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego