RODO - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

RODO

Dokumenty szkoły
Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 (zwane dalej: RODO)

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z siedzibą w Czarnej przy ul. Witosa 52
Kontaktować z nami można się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Witosa 52
2) e-mailem: zsczarna@gmail.com
3) telefonicznie: 22 787 81 51

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Marynowski. Kontakt: e-mail iod@iod.wolomin.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Szkoła Podstawowa w Czarnej, w tym realizacji praw osób, o których mowa  w art. 15 – 21 RODO

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wykonywania zadań określonych w Statucie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XXVI-120/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 września 2016 r. oraz zadań zlecanych przez Burmistrza Wołomina.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być: operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań  i zostaną zniszczone po upływie okresu, o którym mowa w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO podmiotowi danych przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania zawartej umowy;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego