Regulamin świetlicy - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin świetlicy

Świetlica
 


Regulamin Świetlicy
 
 

w Szkole Podstawowej
 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
 
w Czarnej
 
Spis treści
 
 
1.Podstawa prawna                                                                                                                       
 
 
2. Postanowienia ogólne                                                                                                               
 
 
2.1. Cele i zadania świetlicy                                                                                                           
 
 
2.2. Założenia organizacyjne                                                                                                          
 
 
2.3. Dokumentacja świetlicy                                                                                                          
 
 
2.4. Wychowankowie świetlicy                                                                                                      
 
 
2.5. Nagrody, wyróżnienia, kary                                                                                                     
 
 
2.6. Prawa i obowiązki rodziców                                                                                                    
 
 
2.7. Wychowawcy świetlicy                                                                                                           
 
 
2.8. Prawa i obowiązki wychowawcy                                                                                             
 
 
3. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej                                                                         
 
 
1. Podstawa prawna
 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. W sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Dz. U. 2019 poz.502.
 
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 – Prawo oświatowe(Dz. U. Z 2018 poz. 996 z późniejszymi zmianami).
 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1646).
 
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967).
 
 
2. Postanowienia ogólne
 
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele
 
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo -  wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 
 
2.1 . Cele i zadania świetlicy
 
1. Organizowanie opieki wychowawczej, pomoc w nauce oraz stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
 
2. Kształtowanie u dzieci nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
 
3. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, do samorządności i odpowiedzialności za swoje postępowanie i podejmowanie decyzji.
 
3. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 
4. Organizowanie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 
5. Współpraca i współdziałanie wychowawców świetlicy ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 
6. Integracja i uspołecznianie dzieci.
 
 
2.2. Założenia organizacyjne
 
1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej  w godzinach 7.00 – 16.30. Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 
2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie do nauczycieli świetlicy.
 
3. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera: imiona i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka, dane rodziców/opiekunów, imię nazwisko i adres, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów  ucznia, zgodę na samodzielne wyjście.
 
4. Zmiany w zasadach odbierania lub samodzielnego opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłosić pisemnie.
 
5. Rodzice/opiekunowie mogą pisemnie upoważnić  do odbioru dziecka inną osobę niż wymienione w karcie zgłoszenia.
 
6. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym upoważnieniu/karcie zgłoszenia. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej będą honorowane wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach.
 
7. Dzieci nie będą wydawane rodzicom/opiekunom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających.
8. W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostaje dyrektor szkoły oraz policja w celu stwierdzenia stanu trzeźwości.
 
9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach świetlicowych lub w innych pomieszczeniach na terenie szkoły jak również poza terenem szkoły.
 
2.3 Dokumentacja świetlicy
 
 
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 
1.      Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 
2.      Ramowy rozkład dnia.
 
3.      Regulamin świetlicy szkolnej.
 
4.      Dzienniki zajęć – Dziennik zajęć świetlicy, Dziennik obecności doraźnej, Dziennik obecności.
 
5.      Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy.
 
6.      Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy.
 
7.      Zeszyt informacji o uczestnictwie uczniów w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.
 
                                                                                                                                                           
 
2. 4. Wychowankowie świetlicy
 
2.4.1. Prawa uczestnika świetlicy:
 
Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
 
·         uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach – zgodnie z zainteresowaniami;
 
·         korzystania z pomocy nauczyciela w odrabianiu zadań domowych;
 
·         rozwijania własnych zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 
·         życzliwego, podmiotowego traktowania;
 
·         racjonalnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku;
 
·         korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.
 
2.4.2. Obowiązki uczestnika świetlicy:
 
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
 
·         czynnego, systematycznego udziału w zajęciach ;
 
·         zgłaszania za każdym razem potrzeby opuszczenia świetlicy (wyjście do wc, biblioteki, na zajęcia dodatkowe, wyjście do domu)
 
·         dbania o porządek i wystrój świetlicy;
 
·         poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;
 
·         kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy;
 
·         przestrzegania regulaminu świetlicy.
 
2.4.3. Za zniszczenia przez wychowanka sprzętu lub wyposażenia świetlicy, rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.
 
2.4.4. Zabrania się wychowankom świetlicy korzystania z telefonów komórkowych i innych cennych urządzeń elektronicznych .
 
2.4.5. Za zniszczenie lub zgubienie wartościowych rzeczy przyniesionych z domu wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.
 
 
2.5.  Nagrody, wyróżnienia, kary
 
Nagrody:
 
1. Pochwała przez nauczyciela świetlicy postaw, zachowań i pracy ucznia wobec wszystkich dzieci.
 
2. Pochwała przekazana opiekunom, rodzicom, wychowawcy klasy.
 
3. Drobny upominek rzeczowy.
 
Kary:
 
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy w obecności wszystkich uczniów świetlicy.
 
2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
 
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy/dyrektora szkoły.
 
2.6. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych
 
1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko.
 
2. W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca – rodzic ma prawo do interwencji u dyrektora szkoły.
 
3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są  i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione – do/z sali świetlicowej.
 
4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 
5. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godziny pracy świetlicy szkolnej.
 
6. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione.
 
7. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka nauczycielowi świetlicy i w przypadku wątpliwości wychowawcy świetlicy – okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji  nieposiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.
 
8. W razie nie odebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach świetlicowych nauczyciele postępują zgodnie z procedurą.
 
9. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad.
 
10. Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
 
 
2.7. Wychowawcy świetlicy
 
1. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlic, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
 
2. W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, logopedą oraz wychowawcami klas.
 
3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy.
 
 
2.8. Prawa i obowiązki wychowawcy
 
1. Wychowawca świetlicy ma prawo do szacunku wobec swojej osoby. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego i wynikającego z tego tytułu ochronę podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Określone czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, będą ścigane z urzędu.
 
Czyny zabronione dotyczą w szczególności:
 
·         naruszenia nietykalności cielesnej,
 
·         czynnej napaści,
 
·         znieważenia i groźby bezprawnej.
 
2. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych, do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji, do czasu przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym.
 
3. Wychowawca ma obowiązek dopilnować, by uczniowie odbierani byli ze świetlicy wyłącznie przez osoby do tego upoważnione – ma więc prawo zwrócenia się do rodzica/opiekuna prawnego o okazanie dokumentu tożsamości i w razie niemożności potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej – wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka.
 
4. Do podstawowych obowiązków nauczyciela świetlicy należy:
 
·         organizowanie pracy zgodnie z programem pracy świetlicy i planami własnymi, -systematyczne i należyte przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom poprzez stałą opiekę nad nimi i przestrzeganie przepisów BHP,
 
·         regularne utrzymywanie kontaktów z rodzicami dzieci i nauczycielami,
 
·         terminowe i solidne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 
·         realizowanie zadań ustalonych w przydziale zadań dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora szkoły,
 
·         dbanie o dobre imię szkoły,
 
·         przestrzeganie tajemnicy Rady Pedagogicznej.
 
5. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasy o zachowaniu uczniów.
 
6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest postępować zgodnie ze Szkolnym Regulaminem Powypadkowym.
 
 
3. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej
 
 
Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej
 
1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, składanego corocznie do nauczycieli świetlicy.
 
2. Zgłoszenia do świetlicy na dany rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 15 września. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 
3. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub w sekretariacie szkoły.
 
4. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do nauczyciela świetlicy.
 
 
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych
 
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych – do/z sali świetlicowej.
 
2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 
3. Dziecko przychodzące do świetlicy zapisuje się tzn. podchodzi do biurka i podaje wychowawcy imię, nazwisko, klasę i numer w dzienniku świetlicowym.
 
4. Gdy dziecko odbierane jest ze świetlicy, wypisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę,  numer z dziennika i z kim wychodzi do domu.
 
5. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy, także w sytuacji odbioru ucznia bezpośrednio z zajęć dodatkowych płatnych i bezpłatnych – jeżeli uczeń tego dnia zgłosił się do świetlicy i z niej został zabrany na zajęcia dodatkowe. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości na każdą prośbę nauczyciela. W sytuacji nie posiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.
 
6. Dziecko powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów prawnych  w karcie zgłoszenia. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko powinno posiadać przy sobie upoważnienie (napisane na oddzielnej kartce papieru) czytelnie podpisane przez rodzica, zawierające informacje:
 
·         imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru,
 
·         seria i numer dowodu osobistego,
 
·         data; określenie, czy upoważnienie dotyczy jednego dnia bądź konkretnego dłuższego czasu.
 
7. Dziecko odebrane już raz ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych, osoby upoważnione, nie może być tego dnia przyjęte powtórnie.
 
8. Dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach świetlicy w dniu , w którym nie uczestniczyło w planowanych zajęciach dydaktycznych (nie było na lekcjach).
 
9. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu tożsamości, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 
10. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu, rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 
11. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie w sytuacji gdy:                                                                                                                             
 
·         dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r.ż., a osoba, która je odbiera ma ukończone 10 lat i rodzice wyrazili swoją wolę w tej kwestii na piśmie, oświadczając, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót obojga nieletnich dzieci do domu;
 
·         dziecko przebywające w świetlicy, które nie ukończyło 7 r.ż. może zostać odebrane przez osobę nieletnią, która ukończyła 13 r. ż. - także w wyniku pisemnego oświadczenia rodziców;
 
·         dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż. nie mogą samodzielnie  wychodzić do domu, nawet na pisemną prośbę  rodziców;
 
12. W czasie zebrań klasowych, dni otwartych, świetlica nie zapewnia opieki uczniom.
 
13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godzinie 16.30 nauczyciele świetlicy i inni pracownicy szkoły postępują zgodnie z poniższą procedurą.
 
 
Procedura postępowania w przypadku pozostawienia dziecka w świetlicy po godz. 16.30:
 
1. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, wskazanymi w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.
 
2. Wychowawca ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka ze świetlicy przez rodziców/opiekunów.
 
3. W sytuacji gdy nauczyciel świetlicy nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi – informuje dyrektora szkoły.
 
4. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych dziecka i zapewnienia uczniowi dalszej opieki.
 
5. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia pobytu rodziców/opiekunów prawnych dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo- wychowawczy.
 
 
Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci z klas I – III  uczęszczających do świetlicy.   
 
1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do  przyprowadzania uczniów do świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach.
 
2. Jeżeli lekcje w danej klasie kończy inny nauczyciel  (wf, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do odprowadzenia uczniów do świetlicy po skończonych zajęciach.
 
3. Do zabrania oraz odprowadzenia dzieci po zajęciach zobowiązani są nauczyciele prowadzący różnorodne płatne zajęcia dodatkowe (j. ang., tańce, nauka gry na gitarze, szachy itd. )   również nauczyciele specjaliści (logopedzi, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy, psycholog) oraz nauczyciele realizujący godziny z programów unijnych, grantów.
 
4. Nauczyciel wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia pod jego opieką.
 
 
Procedura postępowania z dziećmi z klas I – III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki.
 
1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej  w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów na jednego wychowawcę.
 
2. W wyjątkowych sytuacjach – kiedy uczeń nie jest zapisany do świetlicy szkolnej, może skorzystać z opieki świetlicy po wcześniejszym kontakcie wychowawcy klasy/nauczyciela z rodzicami oraz przekazaniu wychowawcy świetlicy danych kontaktowych ucznia.
 
 
Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych.
 
Procedura dotyczy  postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć świetlicy (kiedy uczeń powinien przebywać w świetlicy szkolnej przed lub po lekcjach).
 
1. Jeżeli dziecko zapisane jest na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole lub poza nią  rodzice zobowiązani są powiadomić o tym wychowawców świetlicy. Uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/prawnego opiekuna z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być zawarta informacja  na jakie zajęcia dodatkowe dziecko uczęszcza, kto prowadzi te zajęcia, w jaki dzień tygodnia i w jakich godzinach się odbywają.
 
2. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy w karcie ucznia.
 
3. Wyjście uczniów zwalnianych z zajęć świetlicowych na rzecz zajęć dodatkowych płatnych i bezpłatnych odnotowuje się w dokumentacji świetlicy szkolnej.
 
4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły i poza nią zabierani są ze świetlicy szkolnej i odprowadzani po zakończonych zajęciach przez osoby te zajęcia prowadzące.
 
 
Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwym lub bycia pod wpływem innych środków:
 
1. W przypadku sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko jest w stanie nietrzeźwym lub jest pod wpływem substancji odurzających – wychowawca świetlicy zobowiązany jest zażądać wezwania lub samemu wezwać innego opiekuna dziecka.
 
2. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, oraz sporządzić notatkę służbową.
 
3. W przypadku gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.
 
 
Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej.
 
1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz informuje rodziców o zdarzeniu.
 
2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicy.
 
 
Procedura postępowania w przypadku kradzieży
 
1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę w dzienniku.
 
2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który przeprowadza rozmowę z rodzicami o ewentualnych działaniach profilaktycznych. W przypadku wyjaśnienia zajścia sprawca jest zobowiązany do naprawy szkody.
 
 
Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia
 
1. Wychowawca o zdarzeniu informuje dyrektora szkoły rodziców i wychowawcę klasy.
 
2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem , w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 
3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy .
 
4. W przypadku ponownego opuszczenia świetlicy przez dziecko bez pozwolenia rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.                                                                                                                                              
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego