Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:NAUKA ZDALNA OD 9 DO 29 LISTOPADA 2020 R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
MEN informuje
 
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Informacje o spisie rolnym


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji pt. "Recykling Daje
Owoce", w ramach której zbieramy zużyte baterie i elektrograty. Akcja
"Recykling Daje Owoce" organizowana jest dzięki pomocy i zaangażowaniu
ERP Polska Organizacji Odzysku SEiE S.A. i Organizacji Odzysku Opakowań
S.A. - https://erp-recycling.org/pl-pl/ - firmy, która jest liderem
zbiórki i recyklingu baterii i elektroodpadów w Polsce i Europie.
Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem akcji "Recykling Daje Owoce"
jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski www.cycling-recycling.eu .
Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy
zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są edukacyjne
akcje m.in Recykling Daje Owoce, czy zbiórki elektroodpadów przez gminy.
Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i - czyli Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można
odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również
profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów.
Za wyrzucanie zsee (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w miejsca
do tego nieprzeznaczone grozi kara do 5 tys zł!
Lokalnym koordynatorem akcji jest Katarzyna Kostrzewa.
Szczegóły akcji na www.cycling-recycling.eu

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*


 
Deklaracja dostępności
 
Właściwa treść deklaracji dostępności
 
Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r,
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
 
http://zsczarna.pl
 
Data publikacji strony internetowej:15.10.2013 r.
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z sekretariatem Szkoły
 
adres mail – zsczarna@gmail.com
 
numer telefonu – 22 787 81 51
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Zamieszczone informacje są w postaci załączników jako skany.
 
Zamieszczone informacje są w postaci załączników z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania.
 
Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były
w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna;
 
Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 
Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 
 
 
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia:23.09.2020r.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
 
Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Procedura wniosków i skarg
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu , powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.
 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
 
Szkoła jest częściowo przystosowana do osób niepełnosprawnych (podjazd i toaleta dla niepełnosprawnych tylko w części budynku). Placówka nie posiada wind, toalet i podjazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na starej części szkoły.
 
Aplikacje mobilne
 
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Rolniku, przygotuj się do spisu!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
W zakładce "Świetlica" znajdą Państwo wzór wniosku oraz zaświadczenia o zatrudnieniu na rok szkolny 2020/2021.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Szanowni Państwo!!!
Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego
ULEGA ZMIANIE FORMA PROWADZENIA NABORU
do klas 1 i oddziałów przedszkolnych na rok szk. 2020/2021,
na formę zdalną (elektroniczną, pocztową).
Wstrzymane zostaje osobiste zgłaszanie dzieci!
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie:
1. Elektronicznie na adres:
zsczarna@gmail.com (skany wypełnionych druków)
2. Listownie na adres:
Szkoła Podstawowa im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Czarnej, ul. Witosa 52 05-200 Wołomin
Ewentualnie wypełnione druki można wrzucić
do skrzynki pocztowej znajdującej się na terenie szkoły
w godz. 7:00 – 15:00.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły należy kontaktować się mailowo: zsczarna@gmail.com, telefonicznie 22 787 81 51 lub za pomocą e-dziennika.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Więcej aktualności znajdą Państwo pod adresem:
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
W zakładce "Uczniowie i Rodzice" znajdą Państwo informacje o zgłoszeniach do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego